Historia

Budowa wodociągów wymagała uzyskania przywileju królewskiego. Historię wodociągów Płocka rozpoczął przywilej nadany miastu przez króla Jana Olbrachta w 1498 roku. Król przychylił się do próśb delegatów przybyłych do Krakowa na dwór królewski i zezwolił na doprowadzenie wodociągów i kanałów do starej stolicy Mazowsza. Przywilej królewski
w tłumaczeniu polskim brzmi następująco:

Historia

Historia

Lata 50-te, prace przy ujęciu "Rybaki"

Płocki wodociąg był traktowany jako jedno z najciekawszych rozwiązań z okresu XV wieku.
W pierwszej połowie XVI wieku mieszczanie powzięli projekt rozszerzenia wodociągu
i wezwali z Bochnii majstra Mikołaja Łuszczaka, który zawarł z przedstawicielami miasta umowę następującej treści: "Łuszczak obowiązuje się wykonać wszystko, czego potrzeba do urządzenia zupełnego i prawidłowo działającego wodociągu, wykonać przekop od potoku Brzeźnicy, wykopać staw, usypać groblę, postawić młyn, a od młyna ułożyć rury do łaźni miejskiej. Wody w zbiorniku ma być zawsze pod dostatkiem i tyle, by wystarczała nie tylko na użytek codzienny mieszczan, lecz nadto na potrzeby browarów. Po zupełnym wykończeniu wodociągu przedsiębiorcy będą zobowiązani przez jeden rok dopilnować aby działały prawidłowo, tudzież zaprowadzić własnym kosztem zmiany i poprawy bez dopłaty
i wynagrodzenia. Magistrat obowiązuje się zapłacić za urządzenie wodociągu 8000 złotych oraz dostarczyć drzewa dębowego, ile będzie potrzeba do budowy wieży zwanej rurhausem, domkiem w którym będzie urządzony "Kunst", aby w razie niedostatku wody w Brzeźnicy można ją było ciągnąć kieratem."
Miasto miało dostarczyć przedsiębiorcy 50 cetnarów ołowiu na rury. Kontrakt był znakomicie opracowany, ustalał okres gwarancji. Wodociąg płocki bazował na ujęciu wody z potoku Brzeźnica i doprowadzenie jej korytem otwartym do zbiornika ziemnego zamkniętą groblą. Przy grobli zbudowano koło wodne z zawieszonymi skrzynkami lub wiaderkami, które poruszane wodą z Brzeźnicy, podnosiło część tej samej wody do rurmusu - wieży , na której mieścił się zbiornik: od zbiornika rurami ołowianymi doprowadzano wodę do miasta. W celu zapewnienia doprowadzenia niezbędnej ilości wody dla potrzeb miasta w okresach przepływów niżówkowych, kiedy znaczna część wody dopływającej do zbiornika ziemnego musiała być zużywana do napędu koła wodnego mistrz Łuszczak wymyślił, że obok koła wodnego postawi pompy "Kunst' uruchamiane kieratem konnym. Godnym zanotowania jest fakt, że mieszczanie płoccy zamierzali doprowadzić wodę do miasta pod ciśnieniem, o czym świadczą wzmiankowane rury ołowiane i wodotryski w mieście. Tak więc całym swym założeniem wyróżniał się projekt wodociągu płockiego spośród innych, współcześnie znanych i stanowi dowód wysoko rozwiniętego kunsztu wodnego.
Historia

WIEŻA CIŚNIEŃ
rok budowy 1892

W tekście wykorzystano artykuł doc. dr inż. Józefa Fiszera (Politechnika Krakowska) pt. "Budowle i obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę miast polskich wczoraj i dziś" (Przegląd Budowlany 12/2000).

 

„Kiedy naprawdę powstały wodociągi płockie?" Express Tumski nr 1/2012r.

„Wodociągi Płockie – Przegląd Techniczny –styczeń 1895 r.

      

      

 

 

 

Kalendarium

1500

1534 - powstały pierwsze wodociągi w Płocku wykonane z pni drewnianych.

1538 - 1560 - zaczął funkcjonować wodociąg doprowadzający wodę do Rynku Kanonicznego.

1600

1634 - z zapisów dotyczących Płocka (opis Płocka Andrzeja Święcickiego) wynika, że w mieście wodociągi nie funkcjonują.

1800

1889 - inżynier z Moskwy - Selewka Chessin składa wniosek o wydanie koncesji na urządzenie
i eksploatowanie wodociągów.

1892 - podpisanie umowy pomiędzy Selewką Chessinem, a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów.

1920

1920 - pamiętne dni sierpnia - wodociągi zaopatrują obrońców miasta w wodę.

1929 - Zarząd Płocka wykupuje wodociągi od prywatnego koncesjonariusza inżyniera A. Weisblata.

1935 - powstają projekty rozbudowy wodociągów. Miasto liczy 39 tysięcy mieszkańców - z wody korzysta 29 tysięcy. W ciągu doby zużycie na osobę wynosi 33,8 l.

1938 - miasto zużywa w ciągu doby 1317 m3 - na mieszkańca przypada wówczas 47 l.

1945 - odbudowa i stopniowa rozbudowa wodociągów i kanalizacji w mieście.

1950

1968 - powstaje ujęcie "Grabówka" i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej.

1974 - oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Maszewie.

1976 - modernizacja ujęcia i stacji "Rybaki"

1981 - uruchomienie pierwszych ujęć wgłębnych w Borowiczkach.

1990

1994 - uruchomienie jednej z najnowocześniejszych w kraju stacji uzdatniania wody z zastosowaniem technologii ozonowo-węglowej.

1998 - powstają "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. (z przekształconego Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji.)

2000

2000 - intensywne prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2001 - oddanie do eksploatacji zmodernizowanej chlorowni (zastąpienie chloru - dwutlenkiem chloru)

2002

2002 - modernizacja filtrów piaskowych,
- prace wdrążeniowe nad systemem ISO 9001:2000 i 14001,
- uroczyste obchody 110 - lecia istnienia Wodociągów Płockich,
- działania mające na celu wyłonienie inwestora dla sektora ściekowego

2002 - spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem

2003 - oficjalne wręczenie certyfikatu jakości zgodnie z normą 9001: 2000 i 14001:1996

2005 na wniosek Prezydenta Miasta - Rada Miasta Płocka udzieliła akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska - uchwała nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005r., Spółka wdrożyła system controllingu operacyjnego

2006 - recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem zgodnie z normą 9000:2001 i 14001:2004

2007 - powołanie Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka". Ppodpisanie kontraktu na : Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele realizowanego w ramach projektu : "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka".

2008 - projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka " na liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007 - 2013, po weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2009

2009 - recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem

08.10.2009 - podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego studium wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" - II etap.

30.10.2009 - podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2009 na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania: "Budowa przepompowni ścieków na osiedlu "Góry" wraz z przewodem tłocznym i na osiedlu "Radziwie" z przewodem tłocznym pod dnem Wisły w Płocku" realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" - etap II.

22.12.2009 - podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2009 na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I" realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" - etap I.

2010

12-13.01.2010 – przeprowadzenie oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.

23.03.2010 – otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.

29.03.2010 - podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 76 405 156,39 zł.

1.06.2010 – otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188, wydanie nr 1, 1.06.2010 r.

13.07.2010 – otrzymanie Decyzji Nr HKN – 2/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, rozszerzającej Decyzję Nr HKN -1/m/2010, zatwierdzającą Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o ,,stężenie chlorynów i chloranów od (0,010-2,0)mg/l i sumy chlorynów chloranów od (0,010-4,0)mg/l.

24.08.2010 – podpisanie Umowy sublicencyjnej na stosowanie ,,Laboratoryjnego Połączonego Znaku MRA”.

25.08.2010 - podpisanie umowy nr JRP/2/K/2010 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.

22.12.2010 - zakończenie I etapu „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, gwarantującej możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie miasta Płocka i w okolicznych gminach, w stopniu gwarantującym spełnianie dopuszczalnych norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wartość robót budowlanych wyniósł 17 065 305,91 zł brutto PLN.

23.12.2010 – uzyskanie przez Spółkę pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie wydanego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2011

18.02.2011 - podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

15.03.2011 – otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.

18.03.2011 - przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.

28.04.2011 - podpisanie umowy nr JRP/4/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”.

29.04.2011 - podpisanie umowy nr JRP/5/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.

02.06.2011 - podpisanie umowy nr JRP/6/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.

19.07.2011 – decyzja Polskiego Centrum Akredytacji o utrzymaniu akredytacji Laboratorium w rozszerzonym i zaktualizowanym zakresie ,,Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188” wydanie nr 2, 11.07.2011 r.

2012

30.01.2012 – decyzją z dnia 30 stycznia 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji ) kary, które były naliczane Spółce za lata 2002 – 2004 za odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodno prawnego, w wysokości 10 212 327,60 zł. Termin płatności kar był odraczany pod warunkiem zrealizowania przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I” i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji azotu i fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do Wisły zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach.

29-30.03.2012 - przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.

30.07.2012 - podpisanie umowy emisyjnej na finansowanie wkładu własnego dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I".

31.08.2012 – podpisanie umowy nr JRP/1/K/2012 na Roboty budowlane dla zadania: „ III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.

20.11.2012 – podpisanie umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w z związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.

2012 – zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.

2012 – zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.

2012 – zakończenie robót budowlanych dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

2012 – uroczyste obchody 120 – lecia Wodociągów Płockich.

2013

31.01.2013 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.