Inwestycje w toku

1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy 1 Maja i Harc. A. Gradowskiego   zrealizowano ul. 1 Maja

2. Budowa budynku warsztatowo-garażowego    w trakcie realizacji

3. Zmiana sposobu zasilania energetycznego ujęcia wody „Grabówka”      w trakcie realizacji

4. Modernizacja przepompowni Mehoffera          w trakcie realizacji

5. Modernizacja przepompowni w zakresie wizualizacji komputerowej w pomieszczeniu dyspozytorni               w trakcie realizacji

6. Przebudowa systemu zawracania i retencji wód poprodukcyjnych SUW przy ul. Górnej   w końcowej fazie realizacji