O firmie

Powstanie Spółki

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. powstała 30 kwietnia 1998 roku w wyniku
przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Przedmiotem działania Spółki jest:
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Transport drogowy towarów
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Badania i analizy związane z jakością żywności
Pozostałe badania i analizy techniczne
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Handel energią elektryczną
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie energii elektrycznej
Obszar działania:

Gmina Płock

Gmina Słupno

Gmina Stara Biała

Gmina Nowy Duninów

Gmina Łąck

Kapitał Spółki:

Kapitał początkowy (1998r.) 38 000 000 zł

Kapitał zakładowy (2018r.) 211 891 000 zł

Sprzedaż wody (2018r.) 5 492 721 m3/rok

Odbiór ścieków (2018r.) 5 097 072 m3/rok

Zatrudnienie: 268 pracowników.