Wnioski i formularze do pobrania.

 

 

Skorzystaj z możliwości pobrania przydatnych dokumentów i oszczędzaj swój czas! Pobierz dokument klikając przyciskiem myszy w jego nazwę. Wydrukuj go i wypełnij, a następnie już z gotowym dokumentem przyjdź do Biura Obsług Klienta. W razie pytań - służymy również pomocą na miejscu!

*PDF-tylko do wydruku bez możliwości wprowadzania zmian, DOC-dokument który można edytować na komputerze.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2797/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej stanowiącej majątek Gminy – Miasto Płock, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą wydawane przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka. Wniosek o wydanie ww. warunków technicznych dostępny jest pod adresem: http://bip.ump.pl/dane/wnioski/wua-30.pdf

REGULAMINY:

Nazwa dokumentu PDF
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Miasta Płocka
Regulamin refundacji przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. kosztów                                      
Regulamin przetargów
Regulamin e-Faktura

Regulamin e-BOK

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMÓW:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków                                      
Wniosek o zawarcie umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych
Wniosek o zmianę danych w umowie
Wniosek o rozwiązanie umowy
Oświadczenie - dokument własności
Oświadczenie użytkownika
Oświadczenie - stan prawny
Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WODOMIERZY:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wniosek o zalegalizowanie wodomierza dodatkowego
Zlecenie demontażu - montażu wodomierza głównego
Zlecenie montażu/wymiany/plombowania wodomierza dodatkowego                                                  
Warunki techniczne montażu wodomierza na podlewanie ogrodu  
Oświadczenie o rezygnacji z rozliczania wodomierza dodatkowego
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza lokalowego

DOKUMENTY DOTYCZĄCE FAKTUR:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną                                                     
Wniosek o zmianę adresu e-mail (dot. eFaktura)
Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
Wniosek o przesunięcie terminu płatności
Wniosek o rozłożenie na raty
Wniosek o zwrot nadpłaty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ, ORAZ PRZYŁĄCZY:

Nazwa dokumentu PDF DOC

Zlecenie wykonania wcinki/nadzoru nad wykonaniem wcinki(do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej)


Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
Wniosek  o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
Wniosek  o refundację kosztów
Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
Zlecenie badania wydajności hydrantu  
Zlecenie dezynfekcji przyłącza  
Zlecenie lokalizacji awarii  
Zlecenie montażu tabliczki oznaczeniowej  
Zlecenie montażu stojaka hydrantowego/wypożyczenia stojaka hydrantowego/wypożyczenia deszczowni  
Zlecenie płukania wodociągu przyłącza  
Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej
Zlecenie wykonania usługi/inspekcji TV

DOKUMENTY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wniosek o ponowną kontrolę jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej                                                

DOKUMENTY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wniosek o informację o danych
Wniosek o sprostowanie danych                                                                                                                
Wniosek o usunięcie danych  
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych  

DOKUMENTY DOTYCZĄCE USŁUG DODATKOWYCH:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Zlecenie badania laboratoryjnego                                                                                                                                        
Zlecenie na dostawę wody beczkowozem
Wniosek o zorganizowanie wycieczki na terenie stacji uzdatniania wody w Płocku / Oczyszczalni Ścieków w Maszewie  
Wniosek o przeprowadzenie lekcji ekologicznej w placówce szkolnej / przedszkolnej